Heeft u samen een eigen woning maar draagt één van u meer bij aan aflossing van de hypotheekschuld? Later ‘terugvragen’ is niet altijd mogelijk!

Bent u samen met uw partner eigenaar van een woning? Als uw hypotheek is verstrekt als “annuïtaire lening” of “lineaire lening”, wordt (meestal) maandelijks door uw bank één bedrag afgeschreven. Maar dat bedrag bestaat uit twee delen: rente én aflossing. De te betalen rente van een hypotheekschuld voor een eigen woning valt doorgaans onder de huishoudkosten. In veel samenlevingscontracten staat, dat de betalingen aan de bank voor aflossing van de hypotheek géén huishoudkosten zijn. In oude samenlevingscontracten is dit zeker de standaard.

Als hoofdregel geldt: partners die samen eigenaar zijn van de woning (ieder voor de helft), moeten ook samen, ieder voor de helft, de hypotheekschuld terugbetalen aan de bank. Betaalt u uw hypotheeklasten maandelijks van uw gezamenlijke bankrekening? Komt daarop van ieder van u een even grote maandelijkse bijdrage binnen? Dan draagt u ook ieder hetzelfde bedrag bij aan de aflossing van de hypotheek.

Of gaat u anders om met de betaling van uw hypotheeklasten, zoals de meeste partners? Zij laten hun – ongelijke – inkomsten overmaken naar de gezamenlijke bankrekening. Of hun inkomsten komen binnen op ieders eigen rekening, waarna de partner met het hoogste inkomen maandelijks een hoger bedrag overmaakt naar de gezamenlijke rekening dan de andere partner. Voor betaling van de huishoudkosten is dit de juiste manier: de partners dragen bij naar verhouding van hun inkomen. Maar voor het aflossingsdeel van de hypotheek betekent dit, dat één van de partners feitelijk meer bijdraagt dan de ander.

Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt, dat het heel belangrijk is hoe u in de praktijk omgaat met de maandlasten van uw hypotheek. Betaalt u die maandlasten jarenlang alsof het om huishoudkosten gaat? En staat in uw samenlevingscontract, dat aflossing van de hypotheek niet behoort tot de huishoudkosten? Dan is het volgens de rechter onredelijk die bedragen bij het einde van de samenwoning anders te behandelen dan als huishoudkosten. Door het feitelijk afwijken van het samenlevingscontract loopt u het risico dat geen recht meer bestaat op vergoeding van teveel betaalde bedragen!

Het op papier zetten van afspraken in een samenlevingscontract is dus niet altijd voldoende. De gemaakte afspraken moet u in de praktijk ook zo uitvoeren!

Twijfelt u, of uw manier van betalen van de hypotheeklasten in overeenstemming is met uw samenlevingscontract? Uw notaris kan u daarover adviseren.

Ruimere schenkingsvrijstellingen in 2021: maak er gebruik van!

De wet bepaalt dat iedereen die een schenking krijgt schenkbelasting moet betalen over de waarde van die schenking. Maar als minder wordt geschonken dan een bepaald bedrag, is de schenking vrijgesteld van schenkbelasting.De wet kent meerdere schenkvrijstellingen, met in 2021 als laagste bedrag € 3.244 en als hoogste bedrag € 105.302. De hogere vrijgestelde bedragen gelden met name voor schenkingen door ouders aan hun kinderen.

Wist u dat vanwege de coronacrisis de bedragen van de schenkvrijstellingen in 2021 allemaal met € 1.000 zijn verhoogd? Realiseer u dus, dat u nog maar weinig tijd heeft om een groter bedrag vrij van schenkbelasting te schenken dan in normale jaren het geval is!

Dit betekent, dat in 2021:

  • ouders € 6.604 kunnen schenken aan ieder van hun kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen;
  • (over)grootouders € 3.244 kunnen schenken aan ieder van hun (achter)kleinkinderen;
  • (oud)tantes en (oud)ooms € 3.244 kunnen schenken aan ieder van hun (achter)neefjes en (achter)nichtjes;
  • u € 3.244 kunt schenken aan iedereen (broers, zussen, buren, vrienden, bekenden) die u iets extra’s gunt;

Voor deze bedragen geldt, dat geen aangifte schenkbelasting hoeft te worden gedaan. Wel is het belangrijk dat het geschonken bedrag in 2021 is ontvangen door de begiftigde, dus uiterlijk op 31 december.

Maar let op bij het schenken van grotere bedragen: dan moet u mogelijk aan bepaalde eisen voldoen voordat een vrijstelling van toepassing is. Bijvoorbeeld als u éénmalig een groter bedrag wilt schenken aan uw kind voor het betalen van een dure studie. Dit moet worden vastgelegd in een akte bij de notaris om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling.

Misschien wilt u wel schenken, maar alleen als vaststaat dat uw schenking toekomt aan degene aan wie u het bedrag schenkt en niet aan een partner. Of u wilt schenkingen doen aan uw kleinkinderen terwijl uw kind is gescheiden. Het geschonken geld wilt u alleen door uw eigen kind laten beheren voor uw kleinkinderen; de andere ouder van uw kleinkinderen mag daarover niets te zeggen hebben. Dergelijke wensen kan uw notaris voor u vastleggen in een akte.

Met Recht Geregeld is een product van FBN Juristen. Aan de inhoud van dit artikel is de uiterste zorg besteed, maar door de beperkte omvang is het onmogelijk om alle facetten en gevolgen van een onderwerp te belichten: het betreft een artikel op hoofdlijnen. Voor informatie over uw specifieke situatie: vraag uw notaris of een andere adviseur! FBN Juristen besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de artikelen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van een artikel, noch voor de gevolgen daarvan.

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.