Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen 

(m.i.v. 14  maart 2014) 

Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen verricht zijn werkzaamheden voor zijn cliënten op basis van algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. In deze algemene voorwaarden [ waarvan de tekst hieronder integraal is opgenomen] wordt o.a. vermeld hoe Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen omgaat met zijn aansprakelijkheid jegens de cliënt. Met betrekking tot die aansprakelijkheid heeft Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die aan de eisen voldoet die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie daartoe heeft gesteld. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten/maten van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen alsmede van de bestuurders van de vennoten/maten van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen die besloten vennootschappen zijn en van al degenen die voor of namens Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen werkzaam zijn of voor wier handelen of nalaten Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen aansprakelijk zou kunnen zijn.

1. de opdracht

1.1.  Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend tot stand met Oidtmann ▫  Meijer ▫ Dijkstra Notarissen en worden uitsluitend door Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.2.  Met Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

1.3.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen verstrekte informatie.

2. aansprakelijkheid

2.1.  Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen dan wel van zijn medewerkers of werknemers is beperkt tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag en zal nimmer het bedrag te boven gaan dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaan­sprakelijkheidsverzekering van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen wordt uitgekeerd.

2.2.  Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

2.3.  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

3. vrijwaring

3.1.  De opdrachtgever vrijwaart Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaam­heden en verstrekte adviezen.

4. declaraties

4.1.  Betaling van declaraties van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.

4.2.  Nadien is een rente verschuldigd van 1% per maand.

4.3.  Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4.  Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen heeft een recht van retentie op al hetgeen hij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan.

4.5. Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen zal over de in rekening gebrachte notariskosten (exclusief omzetbelasting), vijf procent (5%) kantoorkosten in rekening brengen.

5. hoofdelijkheid

5.1.  Voor de voldoening van declaraties van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen zijn hoofdelijk aansprakelijk:

– ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk, ieder van die partijen;

– ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon, de opdrachtgevende vertegenwoordigingsbevoegde;

– ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern, [bovendien] de holding.

6. inschakeling derden

6.1.  Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

6.2.  Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen is bevoegd mede namens de opdrachtgever een eventuele beperking van de aansprake­lijkheid van die derde te aanvaarden.

7. melding ongebruikelijke transacties

7.1.  De werkzaamheden die door Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen worden verricht kunnen vanwege hun aard onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) vallen.

7.2.  Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen van oordeel is dat van de transactie of rechtshandeling melding gemaakt dient te worden op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting.

8. diversen

8.1.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

8.2. Op de rechtsverhouding tussen Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

8.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen is gevestigd, zijnde ‘s-Hertogenbosch.

8.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen in verband met door Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

8.5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van alle (kandidaat-)notarissen en alle overige personen die bij, voor en namens Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen werkzaam zijn.

8.6.      Giftcards, kortingsbonnen, vouchers, overige kortingsacties en promoties, zijn uitsluitend eenmalig en één exemplaar per dossier in te wisselen. Giftcards blijven eigendom van Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen. Giftcards, kortingsbonnen, vouchers, overige kortingsacties en promoties zijn niet   inwisselbaar voor geld. Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en andere informatie te wijzigen of een actie met giftcards, kortingsbonnen, vouchers, overige kortingsacties en promoties op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

8.7       Het uitgeven van afschriften, anders dan onmiddellijk na het passeren van de notariële akte, brengt kosten met zich mee welke in rekening worden gebracht bij aanvrager. Ingeval een dossier moet worden geraadpleegd welke is opgeslagen in een archief dan worden de kosten welke verband houden met het raadplegen van het dossier in rekening gebracht bij de aanvrager/klant.

8.8 Gearchiveerde dossiers worden na afloop van de bewaringstermijn vernietigd.

8.9  Van dossiers aangemaakt vanaf 1 januari 2013 worden alle dossierstukken digitaal bewaard, derhalve worden de papieren dossierstukken na sluiting van het dossier vernietigd.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Oidtmann ▫ Meijer ▫ Dijkstra Notarissen en een opdrachtgever kennis te nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.