Algemene Voorwaarden

OMD Notarissen B.V. verricht zijn werkzaamheden voor zijn cliënten op basis van algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
In deze algemene voorwaarden [ waarvan de tekst hieronder integraal is opgenomen] wordt o.a. vermeld hoe OMD Notarissen B.V. omgaat met zijn aansprakelijkheid jegens de cliënt.
Met betrekking tot die aansprakelijkheid heeft OMD Notarissen B.V. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die aan de eisen voldoet die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie daartoe heeft gesteld.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten/maten van OMD Notarissen B.V. alsmede van de bestuurders van de vennoten/maten van OMD Notarissen B.V. die besloten vennootschappen zijn en van al degenen die voor of namens OMD Notarissen B.V. werkzaam zijn of voor wier handelen of nalaten OMD Notarissen B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

1. de opdracht

1.1. Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend tot stand met OMD Notarissen B.V. en worden uitsluitend door OMD Notarissen B.V. uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
1.2. Met OMD Notarissen B.V.in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
1.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan OMD Notarissen B.V. verstrekte informatie.
1.4. Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen van een PEP is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2. van de Wet op het notarisambt over te gaan.
1.5. Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.
1.6. De kosten die met de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) zijn gemoeid, belasten wij als volgt aan u door. Tarieven worden jaarlijks vastgesteld.
Deze kosten bent u ook verschuldigd als blijkt dat we de opdracht niet mogen uitvoeren in verband met het bepaalde in artikel 21, lid 3 Wet op het notarisambt.
Partijen met wie ons kantoor een zakelijke relatie aangaat, zijn aan deze voorwaarden gebonden.

2. aansprakelijkheid

2.1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel van OMD Notarissen B.V. dan wel van zijn medewerkers of werknemers is beperkt tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag en zal nimmer het bedrag te boven gaan dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering van OMD Notarissen B.V. wordt uitgekeerd.
2.2. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
2.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

3. vrijwaring

3.1. De opdrachtgever vrijwaart OMD Notarissen B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door OMD Notarissen B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaam¬heden en verstrekte adviezen.

4. declaraties

4.1. Betaling van declaraties van OMD Notarissen B.V. dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.
4.2. Nadien is een rente verschuldigd van 1% per maand.
4.3. Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.4. OMD Notarissen B.V. heeft een recht van retentie op al hetgeen hij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan.
4.5 OMD Notarissen B.V. zal over de in rekening gebrachte notariskosten (exclusief omzetbelasting), vijf procent (5%) kantoorkosten in rekening brengen.

5. hoofdelijkheid

5.1. Voor de voldoening van declaraties van OMD Notarissen B.V. zijn hoofdelijk aansprakelijk:
– ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk, ieder van die partijen;
– ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon, de opdrachtgevende vertegenwoordigingsbevoegde;
– ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern, [bovendien] de holding.

6. inschakeling derden

6.1. OMD Notarissen B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
6.2. OMD Notarissen B.V.is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. OMD Notarissen B.V.is bevoegd mede namens de opdrachtgever een eventuele beperking van de aansprake¬lijkheid van die derde te aanvaarden.

7. melding ongebruikelijke transacties

7.1. De werkzaamheden die door OMD Notarissen B.V. worden verricht kunnen vanwege hun aard onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) vallen.
7.2. OMD Notarissen B.V.is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien OMD Notarissen B.V. van oordeel is dat van de transactie of rechtshandeling melding gemaakt dient te worden op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting.

8. diversen

8.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen OMD Notarissen B.V. en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
8.2. Op de rechtsverhouding tussen OMD Notarissen B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
8.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar OMD Notarissen B.V. is gevestigd, zijnde ‘s-Hertogenbosch.
8.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens OMD Notarissen B.V. in verband met door OMD Notarissen B.V. verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
8.5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van alle (kandidaat-)notarissen en alle overige personen die bij, voor en namens OMD Notarissen B.V. werkzaam zijn.
8.6. Giftcards, kortingsbonnen, vouchers, overige kortingsacties en promoties, zijn uitsluitend eenmalig en één exemplaar per dossier in te wisselen. Giftcards blijven eigendom van OMD Notarissen B.V. Giftcards, kortingsbonnen, vouchers, overige kortingsacties en promoties zijn niet inwisselbaar voor geld. OMD Notarissen B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en andere informatie te wijzigen of een actie met giftcards, kortingsbonnen, vouchers, overige kortingsacties en promoties op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
8.7 Het uitgeven van afschriften, anders dan onmiddellijk na het passeren van de notariële akte, brengt kosten met zich mee welke in rekening worden gebracht bij aanvrager. Ingeval een dossier moet worden geraadpleegd welke is opgeslagen in een archief dan worden de kosten welke verband houden met het raadplegen van het dossier in rekening gebracht bij de aanvrager/klant.
8.8 Gearchiveerde dossiers worden na afloop van de bewaringstermijn vernietigd.
8.9 Van dossiers aangemaakt vanaf 1 januari 2013 worden alle dossierstukken digitaal bewaard, derhalve worden de papieren dossierstukken na sluiting van het dossier vernietigd.
8.10Over geldbedragen die zijn gestort op de kwaliteitsrekening van OMD Notarissen B.V.(zoals een waarborgsom, een depotbedrag of nalatenschapsgelden), wordt door OMD Notarissen B.V. een rente vergoed. De rente wordt vergoed aan de cliënt aan wie het geldbedrag wordt uitgekeerd. Deze rente is gelijk aan de rente die OMD Notarissen B.V. over het geldbedrag ontvangt. De rente wordt uitgekeerd samen met het geldbedrag. OMD Notarissen B.V. vergoedt geen rente als het geldbedrag korter dan vijf werkdagen wordt gehouden.
Als OMD Notarissen B.V. geen rente ontvangt over het geldbedrag dat op zijn kwaliteitsrekening is betaald, maar in plaats daarvan rente moet betalen (‘negatieve rente’), moet de betreffende cliënt deze rente en de administratiekosten die OMD Notarissen B.V.in verband hiermee maakt aan OMD Notarissen B.V. vergoeden.

9.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen OMD Notarissen B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen OMD Notarissen B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor al uw vragen neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons op

+31 (0)492 53 68 68

Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.