Gebruikelijke werkzaamheden

Deze toelichting moet u zien als een aanreiking. Mocht u evenwel nadere uitleg wensen over het een of ander, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.

TOELICHTING WERKZAAMHEDEN BIJ EEN AKTE VAN LEVERING

I. Werkzaamheden bij een akte van levering.

Bij een overdracht van een woning zijn de volgende gebruikelijke werkzaamheden onder het ‘basis’-tarief (exclusief BTW) begrepen:

 • het bestuderen van de aangereikte koopovereenkomst en het aan de hand daarvan zo nodig contact opnemen met de makelaar en de koper en verkoper;

 • het opvragen/controleren van de persoonsgegevens;

 • onderzoek naar de burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd of geregistreerd partnerschap);

 • het onderzoeken van de eigendomsverkrijging van de verkoper voor zover dit blijkt uit het eigendomsbewijs van de eigenaar;

 • controle en onderzoek in het Kadaster naar (verdere of eventuele) hypotheken en/of beslagen bij ontvangst opdracht van de onroerende zaak (een perceel); dit onderzoek zal worden herhaald vlak voor het tekenen van de akte bij de notaris én bij de inschrijving in het Kadaster;

 • werkzaamheden ter bevestiging van de ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie door de notaris op de overeengekomen datum en het (aangetekend) retour zenden van de bankgarantie;

 • het éénmalig opvragen van de (hoogte van de) hypothecaire geldlening die door verkoper moet worden afgelost bij de levering van de woning (de zgn. “aflossingsnota’s”);

 • zonodig het vragen van toestemming ex. art. 1:88 van het Burgerlijk Wetboek van echtgeno(o)t(e) van verkoper, voor zover deze in de akte verschijnt;

 • onderzoek naar erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (zoals kettingbedingen, algemene voorwaarden, mandeligheden etc.) voor zover deze blijken uit het eigendomsbewijs, alsmede opname daarvan in de leveringsakte;

 • het opmaken van de leveringsakte zelf op basis van de gegevens in de koopovereenkomst, aangevuld met de gegevens die het eigen onderzoek heeft opgeleverd;

 • het toezenden vooraf van het ontwerp van de leveringsakte aan de verkoper, koper en ieders makelaar;

 • het (ambtshalve) uitleg geven over de inhoud van de leveringsakte en de gevolgen van de overdracht van de woning;

 • indien overeengekomen de verrekening van (jaarlijkse) zakelijke lasten, alsmede de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting en het innen daarvan;

 • het opmaken en toezenden van de nota’s van afrekening aan koper en verkoper;

 • het desgewenst toesturen van de nota van afrekening van de cliënt aan diens makelaar;

 • het toezicht houden op de afwikkeling van het geldverkeer rondom de overdracht:
  controle van tijdige betaling/overboeking van:

  • de eventuele waarborgsom (of op de afgifte van een bankgarantie);

  • de volledige koopsom (of het eindbedrag) en de eventuele hypotheeksom

 • vóór/bij het ondertekenen van de akte: controle van de identiteit van de verkoper/koper, aan de hand van identiteitspapieren (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
 • vóór/bij het ondertekenen van de akte nogmaals controleren of aan alle vereisten is voldaan om tot passeren van de akte over te kunnen gaan, (ook in verband met tussentijdse veranderingen); waaronder begrepen het voor de 2e maal “rechercheren” bij het Kadaster op de dag van het passeren van de akte;
 • het passeren van de akte, waarbij tevens mondelinge toelichting op de akte wordt gegeven en eventuele (alsnog gerezen) vragen worden beantwoord;
 • het aanbieden van een afschrift van de leveringsakte en de overige bescheiden aan het Kadaster ter inschrijving, ter voltooiing van de eigendomsoverdracht;
  N.B.: Dit aanbieden bij het Kadaster geschiedt door ons kantoor – ter voorkoming van eventuele extra vertraging (van de overboeking van de gelden) – via een digitale verbinding met het Kadaster.
 • na deze inschrijving en de ontvangstbevestiging van het Kadaster, volgt het 3e kadasteronderzoek ter controle van de eigendomsverhoudingen, hypothecaire en verdere beslagleggingen;
 • na controle van de inschrijving bij het Kadaster worden de onder de notaris gedeponeerde gelden uitbetaald, zoals de koopsom, de hypothecaire aflossingen, eventueel: de makelaarscourtage, etc;
 • het aan de koper toezenden van een afschrift van de akte van levering (ook wel genaamd: “het eigendomsbewijs”);
 • het verrichten van alle verdere werkzaamheden conform de wettelijke voorschriften, zoals:
  • het aanbieden van de originele akte aan de Registratie (Belastingdienst);
  • het bijhouden van het ‘repertorium’ (een soort notariële agenda, waarin alle akten moeten worden geregistreerd);
  • het deugdelijk en brandvrij bewaren van de akte;
  • het ‘doorbetalen’ van de overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst.

II. Voor wiens rekening?/keuze notaris

De wet geeft aan dat in principe de kosten van de levering voor rekening van de koper komen. Daarom zal in het algemeen de koper de notariële kosten voor de hiervoor beschreven werkzaamheden moeten betalen (‘kosten koper’). In het verlengde daarvan heeft hij ook in beginsel de keuze van de notaris.

III. Extra of vervolgwerkzaamheden

Naast de hiervoor beschreven (gebruikelijke) werkzaamheden kan er sprake zijn van extra werkzaamheden en dus van extra kosten. Bovendien kunnen ook de ‘gebruikelijke’ werkzaamheden vervolgwerkzaamheden meebrengen die niet onder de ‘basis’-offerte van OMD notarissen vallen.

De extra of vervolgwerkzaamheden, niet behorende tot de hiervoor opgesomde gebruikelijke werkzaamheden, worden daarom afzonderlijk gedeclareerd.

De extra kosten die deze extra werkzaamheden meebrengen zijn bovendien voor rekening van die partij aan wiens zijde deze werkzaamheden noodzakelijk zijn om tot de volledige uitvoering van de koopovereenkomst of de leveringsakte te komen.

Voor bepaalde extra werkzaamheden hanteren wij een vooraf bepaald tarief, welke hieronder zijn aangegeven. Voor zover geen tarief is aangegeven, worden deze extra werkzaamheden op basis van bestede uren bij u in rekening gebracht.

De door de notaris bij derden te maken kosten worden apart in rekening gebracht o.a. kadaster, Basisregistratie personen, Verificatie Identificatie Systeem, curatele- en bewindregister, insolventieregister, huwelijksgoederenregister, compliance en indien van toepassing Kamer van Koophandel en UBO-register.

Als extra werkzaamheden en/of vervolgwerkzaamheden worden aangemerkt:

 • onderlinge afspraken over de financiering tussen beide kopers;

 • registreren koopovereenkomst bij het Kadaster (€ 185,00, exclusief BTW);

 • ingeval van verkoop onroerende zaak in verhuurde staat: beoordelen bestaande huurovereenkomst (€ 50,00, exclusief BTW);

 • ingeval van verkoop onroerende zaak in verhuurde staat: verrekenen huur, waarborgsom en eventueel rente (€ 25,00, exclusief BTW);

 • eventuele schuldigerkenning tussen partijen (vanaf € 200,00 exclusief BTW);

 • opmaken/opnemen van bedingen tussen (diverse) partijen:
  zoals:
  aanbiedingsverplichtingen;
  winstdelingsregelingen;
  voorkeursrechten; etc;
  nieuwe erfdienstbaarheden;
  verblijvingsbedingen (€ 125,00 exclusief BTW en exclusief leges inschrijving Centraal Testamenten Register à € 5,50 (exclusief BTW) per persoon);

 • opmaken van een partiële verdeling (€ 145,00 exclusief BTW);

 • bank- / overboekingskosten, waaronder het uitbetalen van de verkoopopbrengst en het eventueel aflossen van bestaande (hypothecaire) leningen € 18,00 (exclusief BTW) per overboeking;

 • geheel “doorhalen” (royeren) van de afgeloste hypotheek bij het Kadaster door middel van een notariële akte, deze extra werkzaamheden zijn in beginsel kosten voor de verkoper (€ 189,00 exclusief BTW);

 • gedeeltelijk “doorhalen” (royeren) van de (gedeeltelijk afgeloste) hypotheek bij het Kadaster door middel van een notariële akte, deze extra werkzaamheden zijn in beginsel kosten voor de verkoper (€ 210,00 exclusief BTW);

 • “doorhalen” (royeren) van een beslag bij het Kadaster door middel van een notariële akte, deze extra werkzaamheden zijn in beginsel kosten voor de verkoper (€ 225,00 exclusief BTW);

 • werkzaamheden in verband met het opvragen gegevens van een eventueel beslag waarbij de doorhaling door de deurwaarder wordt verzorgd, deze extra werkzaamheden zijn in beginsel kosten voor de verkoper;

 • kosten Elektronische Communicatie Hypotheken royementsdossier (o.a. Rabobank) (€ 7,50 exclusief BTW);

 • werkzaamheden die te maken hebben met onderzoeken en controleren van echtscheidingen, nalatenschappen en overige relaties;

 • voortgezet onderzoek bij het Kadaster indien het eigendomsbewijs niet de huidige eigendomssituatie aangeeft. Voor dit uitgebreid onderzoek is het veelal noodzakelijk oude eigendomsakten bij het Kadaster op te vragen. De werkzaamheden van dit voortgezet onderzoek, alsmede de extra (kadastrale) kosten die het opvragen van die akten met zich meebrengen, worden afzonderlijk gedeclareerd;

 • extra werkzaamheden ten gevolge van het feit dat vijf werkdagen vóór de passeerdatum van de akte(n) de reeds eerder opgevraagde aflossingsnota(‘s) nog niet in het bezit is (zijn) bij het notariskantoor;

 • afzonderlijke toestemmingsverklaring; indien de echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner (van de verkoper) niet bij het ondertekenen van de leveringsakte verschijnt en ten gevolge daarvan een afzonderlijke toestemmingverklaring moet worden opgesteld, dan zullen deze extra werkzaamheden afzonderlijk worden gedeclareerd (€ 75,00 exclusief BTW);

 • opstellen van onderhandse (€ 97,50 exclusief BTW) en notariële (€ 275,00 exclusief BTW) volmachten;

 • voortgezet onderzoek naar erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (zoals kettingbedingen, algemene voorwaarden, mandeligheden etc.) indien dit niet blijkt uit het eigendomsbewijs en opname daarvan in de akte;

 • opvragen van akten bij het kadaster, tenzij de eigenaar de eigendomsakte(n) aan het notariskantoor verstrekt; – wel moet die akte zijn voorzien van een kadastrale stempel die het kadastrale deel en nummer vermeldt;

 • erfdienstbaarhedenonderzoek bij het Kadaster – het verrichten van dit onderzoek zal alleen geschieden in overleg met de eigenaar/cliënt;

 • onderzoek naar eventueel uit het Kadaster blijkende belemmeringen (zoals kunnen volgen uit de Belemmeringenwet Privaatrecht, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, Monumentenwet, Natuurschoonwet, Wet Bodembescherming, etc.);

 • aflossen van kredieten, onderhandse leningen, overbruggingsleningen en overige financieringen niet zijnde een hypothecaire financieringen (€ 75,00 exclusief BTW per aflossing);

 • werkzaamheden als gevolg van het feit dat om 09.00 uur op de dag van passeren van de leveringsakte(n) de benodigde gelden nog niet op één van de rekeningen van het notariskantoor zijn bijgeschreven;

 • ingeval van overdracht van appartementsrechten: het opvragen van eventuele achterstallige/lopende financiële verplichtingen t.a.v. service kosten bij de Vereniging van eigenaars (€ 65,00 exclusief BTW) en verwerken in de afrekening van verkoper;

 • ingeval van overdracht van appartementsrechten: het opvragen van het aandeel van verkoper in  eventuele reservefondsen en verrekenen met overdrachtsbelasting in akte en afrekening van koper (€ 55,00 exclusief BTW);

 • werkzaamheden indien de waarborgsom of bankgarantie niet op de overeengekomen datum in het bezit is van de notaris (€ 35,75 exclusief BTW per aanmaning);

 • werkzaamheden in verband met gelden die in depot blijven bij het notariskantoor, waaronder opstellen depotakte;

 • administratiekosten in verband met gelden die in depot blijven bij het notariskantoor (€ 45,00 exclusief BTW per maand);

 • werkzaamheden in verband met naheffingsaanslagen door de belastingdienst;

 • werkzaamheden in verband met verzoek tot vermindering/restitutie aan de belastingdienst;

 • werkzaamheden in verband met vertragingen voor of tijdens het passeren van de akte(n) welke niet zijn te wijten aan het notariskantoor;

 • werkzaamheden in verband met het uit stellen van de akte(n) (€ 85,00 exclusief BTW per akte);

 • wijzigingen in de akte(n) als gevolg van wijzigingen in de aangeleverde stukken, bijvoorbeeld de koopovereenkomst, hypotheekopdracht en wijzigingen als gevolg van het feit dat partij(en) anders besluiten of overeenkomen;

 • werkzaamheden die bestaan uit het aanleveren van stukken en verstrekken van informatie aan andere notariskantoren;

 • uitgeven van extra afschriften (€ 56,00 per afschrift);

 • opteren voor een met BTW belaste levering (€ 195,00, exclusief BTW);

 • passeren van de akte buiten de gebruikelijke kantoortijden (slechts i.o.m. behandelende notaris).

 • indien (de) cliënt(en) (naar het oordeel van de notaris) de Nederlandse taal niet voldoende machtig is/zijn, wordt voor de eerste akte € 125,00 exclusief BTW extra in rekening gebracht te vermeerderen met de kosten die de tolk/vertaler in rekening brengt; voor iedere volgende akte wordt € 75,00, exclusief BTW in rekening gebracht;

 • indien (de) cliënt(en) niet meerderjarig is/zijn of onder bewind of curatele is/zijn gesteld en hiervoor toestemming dient te worden aangevraagd bij de Kantonrechter;

 • controle en onderzoek in het Kadaster naar (verdere of eventuele) hypotheken en/of beslagen bij ontvangst opdracht van de onroerende zaak (tweede en opvolgende perceel/percelen; per dossier); dit onderzoek zal worden herhaald vlak voor het tekenen van de akte bij de notaris én bij de inschrijving in het Kadaster (€ 70,00 per perceel exclusief BTW);

 • kosten verplicht cliëntenonderzoek op basis van de Wet op het Notarisambt (Wna) en in het kader van de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) per persoon: Basisregistratie personen, Verificatie Identificatie Systeem, curatele- en bewindregister, insolventieregister, huwelijksgoederenregister, compliance, waaronder PEP-verklaring (€ 27,50, exclusief BTW);

 • kosten verplicht cliëntenonderzoek op basis van de Wet op het Notarisambt (Wna) en in het kader van de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon, per rechtspersoon: o.a. insolventieregister, Kamer van Koophandel, UBO-register en compliance, waaronder UBO- en PEP-verklaring (€ 125,00, exclusief BTW);

 • onderzoek herkomst gelden (bij inbreng eigen geld) naar aanleiding van de onderzoeks- en meldplicht geldverkeer van notarissen op basis van de Wet op het Notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) € 90,00 (exclusief BTW) per geldstroom per persoon; iedere opvolgende geldstroom € 75,00 (exclusief BTW);

 • onderzoek herkomst gelden (bij inbreng eigen geld) naar aanleiding van de onderzoeks- en meldplicht geldverkeer van notarissen op basis van de Wet op het Notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) € 125,00 (exclusief BTW) per geldstroom per rechtspersoon; iedere opvolgende geldstroom € 75,00 (exclusief BTW);

 • onderzoek herkomst gelden (bij inbreng eigen geld) naar aanleiding van de onderzoeks- en meldplicht geldverkeer van notarissen op basis van de Wet op het Notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) ingeval van crypto en/of buitenlandse geldstromen.

IV Spoed

Indien vijf werkdagen vóór de passeerdatum de koopovereenkomst en/of andere voor het opstellen van de akte(n) noodzakelijke stukken door het kantoor nog niet zijn ontvangen, houdt het kantoor zich het recht voor om de werkzaamheden die binnen deze vijf werkdagen moeten worden verricht met de factor 1.5  te vermenigvuldigen.

V Diversen

 • Bovengenoemde honoraria worden verhoogd met 5% kantoorkosten, exclusief BTW.

 • Alle verschotten worden afzonderlijk in rekening gebracht; Onder verschotten vallen onder meer de kadastrale kosten, de kosten van de kamer van Koophandel, de leges van de overheid, kosten van het Centraal Testamenten Register, kosten van gerechtelijke instanties; Een tussentijdse verhoging van de verschotten door de desbetreffende instantie zal aan de cliënt  worden doorberekend.

 • Indien de opdracht tot dienstverlening door de cliënt wordt beëindigd voorafgaand aan het passeren van de akte(n), worden de door ons reeds verrichte werkzaamheden op basis van tijd alsmede de verschotten bij u in rekening gebracht.

 • In het geval een akte niet op het afgesproken tijdstip kan passeren en binnen een periode van 2 weken het passeren niet alsnog kan plaatsvinden, worden de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in rekening gebracht.

 • Alle betalingen dienen voorafgaand aan het passeren van de akte op één van onze rekeningen te zijn bijgeschreven.

 • Tarief kwaliteitsfonds KNB per akte € 8,22, exclusief BTW.

 • In deze toelichting is uitgegaan van het huidige BTW-tarief van 21%. Mocht het BTW-tarief verhoogd worden, zal het hogere BTW-tarief in rekening worden gebracht.

Offerte aanvragen

Specifieke wensen? Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte aanvragen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Coronaprotocol

Ook OMD notarissen is genoodzaakt maatregelen te nemen tegen verspreiding van het coronavirus voor uw en onze gezondheid.